እንኳዕ ዳሓን መፃኩም

ሓላ/ዝ/ሕ/ስ/ማሕበር ዕቋርን ልቓሕን ናይና

Get Started

ብዛዕባና

ሓላ/ዝ/ሕ/ስ/ማሕበር ዕቋርን ልቓሕን ናይና

ናይ ዕቓርን ልቃሕን ሓ/ዝ/መ/ሕ/ስ/ማሕበር ናይና ናይ ስራሕ ክልላ ኣብ መቐለ ጌራ እንትቋቖም ኣብ ወርሒ ሓምለ 2011 ዓ/ም ብ 200 አባላታ ብ 200,000.00 ብር ካፒታል ኣፍልጦ ረኺባ ስራሕ እንትጅምር ብዝለዓለ ናህሪ ኣብ ሓፂር እዋን ኣባላታን ከምኡውን ፋይናንሻል ዓቕማ እናዕበየት ትርከብ ማሕበር እያ፡፡

ዕላማ

ዕቋር ግልጋሎት ብምዝርጋሕ አባላትን ዘይአባላትን ናይ ዕቋር ባህሊ ዘዕብይሉ ኩነታት ምምችቻው

ኩሉ አባል ብእዋኑ ክዓቑር ብምግባር ናይ አባላትና ልቓሕ ሕቶ ብእዋኑ ብዝድለ መጠን ምሽፋን

አባላት አጠቃቅማ ባንኪ ንክፈልጡ ብምግባር ብኸይዲ ናይ ባዕሎም ባንኪ ዘጣይሽሉ ኩነታት ምምችቻው ናይ ቑፅፅር ስርዓት ምምችቻው

ራእይ

ኣባላትና እንዳዓቆሩ እናተለቅሑ ዝሐሸ ሂወት ብምምፃእ ኣብ ሓፂር እዋን ናይ ባዕልና ባንኪ ብምውናን ኣባላትና ኣብ ዓበይቲ ናይ ኢንቨስትመንት ስራሕቲ ተሳቲፎም ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ፀገማቶም ተፈቲሑ ምርኣይ

መትከላት

ኣባልነት ኣብ ድሌት ዝተመስረተ ንኩሉ ክፍቲ እዩ።

ኣባል ዲሞክራሲያዊ ብዝኮነ መንገዲ ዝቆፃፀሮ ትካል እዩ።

ኣባላት ዘለዎም ዕፃ ብዘየገድስ ኩሉ ማዕረ ሓደ ድምፂ ኣለዎም ፡፡

እብ ዕፃን ተሳትፎን መሰረት ዝገበረ ትርፊ መቖሎ ንኣባላት የካይድ፡፡

ኣብ ኣባላት ኢኮኖምያዊ ተሳትፎ ዝተመስረተ እዩ፡፡

ኣብ ዓርሰ ምክኣልን ባዕልካን ባዕልኻ ምምሕዳርን ዝተደረከ እዩ፡፡

ትምህርቲ፤ ስልጠናን ሓበሬታን አብ ምሃብ ዝተደረከ እዩ፡፡

ኣብ መንጎ ሕ/ስ/ማሕበራት ሓድነት ምፍጣርን ምትሕብባርን፡፡

ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ስራሕ ፈጠራታት፤ ፅንዓት፣ ሓሳባት የበረታትዕን ይድግፍን፡፡

ዝደልደለን ዘተኣማምንን ፋይናንስ ትካል ምህናፅን ካልኦት ኣብ ኣዋጅ 985/2009 ዝተቐመጡ መትከላት ተግባራዊ ምግባር ዘጠቃለለ እዩ።

ንኣባልነት ዘብቅዑ ረቋሒታት

ዕድሚኡ 18 ዓመትን ልዕሊኡ ንዝኾነ፣

መተሓዳደሪ ደንቢ፣ ውሽጢ ስሪትን ዝተፈላለየ መምርሕን ማሕበር ተግባራዊ ንምግባር ፍቃደኛ ዝኾነ፣

ብማሕበር ዝተወሰነ መመዝገቢ፣ ዕፃን መደበኛ ዕቋርን ብእዋኑ ክኸፍል ዝኽእል።

ኣብ ካሊእ ዕቋርን ልቓሕን ሕ/ስ/ማሕበር ኣባል ዘይኮነ፣

ካብ ካሊእ ሕ/ስ/ማሕበር ብዝውውር ዝመፀ፣ እዙይ ተፈፃምነት ዝህልዎ

ንኣባልነት ዝሓቱ ኩሎም ዝተሓደሰ መንነት መፍለይ ካርድን ሓንቲ ጉርዲ ፎቶግራፍ (ስእሊ) ከቕርቡ ዝኽእሉ

ዕድሚኡ 18 ዓመት ዝመልኦ ኣብ ህፃናት ዕቋር እናዓቆረ ዝፀንሐ፤

ክፍሊት መመዝገቢ፣ ካፒታል መዕበይን

መመዝገቢ ክፍሊት ብር 300.00 (ሰለስተ ሚኢቲ ) ይኸውን፣

መመዝገቢ ክፍሊት ብሓደ ጊዜ ዝኽፈል ይኸውን።

በቢወርሑ ዘይምለስ ብር 20 (ዒስራ ብር) ንማሕበር ስራሕ መካየዲን መዕበይ ካፒታል ዝውዕል ዝኽፈል ይኸውን፣

ክፍሊት ዕፃ ኣባል

መበገሲ ዋጋ ሓደ ዕፃ 50.00 (ሓምሳ ብር) ይኸውን፡፡ በቢ ወርሑ ድማ ¼ መጠን ወርሓዊ ዕቋሩ ናብ ዕፃ እናተደመረ ዝኸይድ ይኸውን

ማሕበር ናይ ዝኾነ ዕዳ ዘለዎ ኣባል ዕፃ ወይ ጥቕሚ ንዘለዎ ኪሳራ ወይ ዕዳ መኽፈሊ ክገብሮ ይኽእል፣

ሓደ ኣባል ዕቋር ከይሓወሰ ዕፃ ጥራሕ ክገዝእ እንትደሊ ክሳብ ናይቲ በጀት ዓመት ክሽየጥ ዝተትሓዘ ዕፃ 10% ክገዝእ ይኽእል

ግልጋሎት ዓይነት ዕቋር

ወርሓዊ ዕቋር

ድሌት ዕቋር

ህፃና ትዕቋር

ዕቋር ግዘ ገደብ

ወለድ ነፃ ዕቋር

ይደውሉ

ናይና ዕቋርን ልቃሕን ሓላ/ዝተ/ሕ/ስ/ማሕበር ንምርካብ ስልኪ ቁፅሪ +251914735082 ወይ +251914318823 ኢሜል naynasavingandcredit12@gmailcom

ዝርዝር ሓበሬታ

ወርሓዊ ዕቋር

ወርሓዊ ዕቋር መሰረታዊ ፍልፍል ልቓሕ ማሕበር እዩ፣

ወርሓዊ ዕቋር መለለይን መረጋገፅን ኣባልነት እዩ። ኣባል ብተኸታታሊ ክዓቁር ግቡእ ኣለዎ፣

ኣባል ወርሓዊ ዕቋሩ ከውፅእ ዝኽእል ካብ ኣባልነት እንትሰናበት ጥራይ እዩ፣

ዝቕመጥ ወርሓዊ ዕቋር 7% ብዓመት ወለድ ይኽፈሎ፣ መንግስቲ ዝገብሮ ለውጢ እንተሃልዩ ብውሳነ ቦርድ ኣመራርሓ ዝቕየር ይኸውን።

ኣባል ልቓሕ እንትወስድ ኣብ ዕቋር ዘቐመጦ ገንዘብ ንናይ ካልኦት ኣባላት ዕቋርን ንውሕስና ልቓሕ ክውዕል ይኽእል፣

ዝነአሰ ወርሓዊ ዕቋር ብር 250.00 (ክልት ሚኢትን ሓምሳን ብር)

ዝለዓለ ወርሓዊ ዕቋር ብር 15,000.00(ዓሰርት ሓሙሽተ ሽሕ ብር)

ልቓሕ ተጠቃምነት

ናይቲ ማሕበር ኣባል ክኸዉን ኣለዎ፡፡

ንተኸታታሊ 6 ወርሒ ብዘይ ምቑርራፅ ሓደ ዓይነት መጠን ዕቋር ብምዕቓር

በቲ ማሕበር ዘዳለዎ ልቓሕ ሕቶ ማመልከቻ ምሰእተወ ልቃሕ ቅድሚ ምዉሳዱ ግቡእ ትምርታዊ ስልጠና ክወስድ ኣለዎ፡፡

ብልቓሕ ኪኢላ ዝንገሮም ከማልኡ ዝግባእ ምምላእ

ናይ ሓዳር ኩነታት መረዳእታ

ዝተሓደሰ መ/መንነት

ዋሕስን ካልኦትን አማልእዎ ዝተብሃሉ እንተማልኡ ጥራሕ ንልቃሕ ሪጋ ይሕዙ

መጠን ልቓሕ

ኣብቲ ማሕበር ብተኸታታሊ 6ተ ወርሒ ልዕሊኡን ሓደ ዓይነት መጠን ገንዘብ ዝዓቖርዎ ዕፃን ዕቛርን ድምር

ንደቂ ተባዕትዮ 7 ዕፅፊ

ንደቂ ኣነስትዮ ድማ 8 ዕፅፊ

ዝነአሰ መጠን ልቓሕ 10,500.00 (ዓሰርተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚኢትን ብር)

ዝለዓለ መጠን ልቃሕ ብር 2,000,000.00 /ክልተ ሚልዮን ብር/ እንትኸውን ነዚ ክልቃሕ ዝከአል ብተኸታታሊ 20 አዋርሕ ብር 15,000.00 /ዓሰርተ ሓሙሽተ ብር/ እንትዓቑሩ ይኸውን

ንዝሓተትዎ ልቓሕ 100% ውሕስና ከማልኡ ይግባእ እንተዘይኮይኑ ናይታ ውሕስና ዝረኸብዋ ጥራሕ ይወሃብ

አብ ማሕበር ሕፅረት ገንዘብ እንተጋጥም ቦርድ ገንዘባዊ ዓቕሙ ብምርአይ ቐኒሱ ክህብ ይኽእል እዩ

ዕድመ ልቓሕን ውሕስናን

ብምጥልላፍ ውሕስና ምውሳድ አይከአልን

ልዕሊ 500,000.00 ቀዋሚ ንብረት ውሕስና ይገብሩ

ትሕቲ 500,000.00 ብአባልን ብመንግስቲ አራሕተኛን ብሓይሊ ሰብ ምምሕዳር ዝመሓደራ ድርጅታት ቀዋሚ ሰራሕተኛ ወርሓዊ መሃይኡ 15 ዕፅፊ ክወሓስ ይፅእል

ብገዛ ልዕሊ 50% ዋሕስ

ናይ ልቓሕ ዕድመ ካብ 1 ዓመት ስጋብ 5 ዓመት ዩ ፡፡

10,000.00 ብር --50,000.00 ብር እስካብ 3ተ ዓመት

50,001.00 ብር --1,000,000.00 ብር እስካብ 4ተ ዓመት

1,000,001.00 ብር ንላዕሊ እስካብ 5ተ ዓመት ይኸውን

ኣከፋፍላ ልቓሕ

ልቓሕ ዝምለስ በብወርሑ ኾይኑ ዋና ገንዘብ ምስ ወለዱ ሓዊሱ ይኸፈል፣

ተለቃሓይ ንዝወስዶ ልቓሕ ናይ እፎይታ እዋን የብሉን

ልቓሕ ኣብ መምለሲ እዋን (መዓልቲ) ተዘይተመሊሱ ኣብ ጠቅላላ ቀራይ ልቓሕ ገንዘብ መሰረት ጠቅላላ ጉባኤ ዝወሰኖ ተወሳኺ ወለድ ብምዉሳኽ ክምለስ ዝግቦኦ ልቓሕ ይምለስ

ብጠቅላላ ጉባኤ ዝተወሰነ ናይ ልቓሕ መኽፈሊ እዋን ልቓሕ ተዘይተኸፊሉ በቲ ዝኣስሮ ናይ ልቓሕ ዉዕሊ መሰረት ብሕጊ ተሓታቲ ይኸዉን ፣

ኣብ ናይ ልቓሕ ውዕሊ ካብ ዝተቐመጠ ናይ ልቓሕ መኽፈሊ እዋን አቐዲሙ ተለቓሓይ ልቕሑ ከፊሉ ክውድእ ይኽእል እዩ፡፡

ልቓሕ ወለድ

ናይ ልቓሕ ወለድ ተግባራዊ ዝኸዉን ብጠቅላላ ጉባኤ ምስ ፀደቐ ዩ፣

ወለድ ዝግበጥ ብዝተረፈ ናይ ልቓሕ ሚዛን መጠን /Amortization method/ናይ ወለድ ኣገባብጣ ሜላ ዩ

ንወለድ ነፃ ተጠቀምቲ 6 ሚኢታዊ ግልጋሎት ክፍሊት ብዓመት ይከፍሉ

ንመደበኛ ዕቛር ተጠቀምቲ 10 ሚኢታዊ ወለድ ይከፍሉ

ልቓሕ ምስ ተወስደ ናይ ወለድ ለዉጢ እንተሃልዩ በቲ መጀመርታ ዝተኣትወ ዉዕሊ መሰረት እንተወሲኩ ይዉስክ እንተቀኒሱ ድማ ይቅነስ ፡፡ዩ

ዕድመ ልቓሕን ውሕስናን

ልቓሕ ዘይወሃበሎም ምኽንያታት

ብትልሚ ዘይተደገፈ ልቓሕ ሕቶ እንተኾይኑ ፣ንተከታታሊ 6 ወርሒ እንተዘይዓቒሩን ናይ ዕቛር መጠኑ ድማ ዝተፈላለየ ተኮይኑ ወይ ድማ ንልቃሕ ተባሂሉ ዘይስሩዕ ኣተዓቃቁራ ንዘሎዎም ኣባላትን

ዝተወስደ ልቓሕ ብእዋኑ ናይ ዘይምምላስ ኩነታት እንተሃልዩ፣

በዚ መምርሒ መሰረት ቡቑዕ ዉሕስና ዘየቕርብ እንተኾይኑ፣

ናይቲ ማሕበር መተሓዳደሪ ደንብን ስሪትን ዘይምኽባር እንተሃልዩ ኣመራርሓ ኮሚቴ ልቓሕ ምሃብ ክኽልኽል ይኽእል ዩ ፡፡

ካብ ኣባልነት ምስንባት

ኣባል ብሰናይ ድሌቱ ከብ ኣባልነቱ ክሰናበት ይኸእል፤

ሕገ ደንብን መምርሕታትን ካብ ዘይምክባርን ናይ ስነ-ምግባር ሽግራትን ዝብገስ ብውሳነ ኣመራርሓ ቦርድ ክሰናበት ይክእል፤

ኣባል ካብ ዓለም ብሞት እንትፍለ ብቀጥታ ካብ ኣባልነት ይሰናበት። ኮይኑ ግና ሕጋዊ ወራሲኡ ኣባል ኮይኑ/ና ምቅፃል ድሌት እንተሃልይዎምን ኣመራርሓ ቦርድ እንተፈቂዱሉን ብቀጥታ ወራሲ ስሙ ኣዛዊሩ ብኣባልነት ክቅፅል ይክእል፤

ንዝበለፀ ሓበሬታ እንትደልዩ

ናይ 17 ታክሲ መሳፈሪ ኣባይ ኢንሹራንስ ዝርከበሉ ህንፃ ቀደማይ ፎቅ

አድራሻ

ክልል ትግራይ
ከተማ መቐለ
ክ/ከተማ ቀ/ወያነ
ናይ 17 ታክሲ መሳፈሪ ኣባይ ኢንሹራንስ ዝርከበሉ ህንፃ ቀደማይ ፎቅ
ስልኪ ቁፅሪ +251914318823

ትግራይ
መቐለ, ቀ/ወያነ

naynasavingandcredit12@gmail.com

+251342410288 or +251914318823